Xtraordinary Xmas 2011 – Nowe postaci w kolekcji świątecznych figurek od A di Alessi

2011 November 18

O projekcie Presepe, czyli świątecznych figurkach od Alessi pisałam już w zeszłym roku. W tym roku uzupełniono tę kolekcję o kilka nowych postaci. Nowością jest również ten wesoły film animowany z ożywionymi figurkami od A di Alessi.

Related Posts with Thumbnails
Be Sociable, Share!
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS